Fundats

Fundats for AP Jessen Fonden

således som vedtaget på konstituerende møde i Fonden i Aabenraa den 29. december 1975, med ændringer af 14.08.1978, 26.05.1994 og juli 2004, 06.12.2006 samt 11.10.2021

Undertegnede Arwed Peter Jessen, født den 21. oktober 1924 i Hamburg, bosat i Hong Kong, har dags dato oprettet en fond, for hvilken jeg har vedtaget følgende

F U N D A T S

I. FONDENS NAVN OG VÆRNETING

§ 1.

Fondens navn er:

A.P. JESSEN FONDEN

Fonden er en juridisk person, hvis hjemsted og værneting er Åbenrå kommune, Danmark.

§ 2.

II. FONDENS KAPITAL

Fondens kapital består dels af den kontante kapital, der ifølge særskilt gavebrev er overdraget Fonden, dels af nedennævnte faste ejendomme, der er overdraget ifølge oprettede gaveskøder:

A. Kirkepladsen nr. 5, matrikuleret som nr. 352 af Åbenrå.

B. Ejendommen Strandvej 50-54, matrikuleret som matr. nr. 2368 af Kolstrup, kaldet ”Laimun”.

Kapitalen kan forøges med de værdier, Fonden måtte blive betænkt med i arv eller gave, og som Fondens bestyrelse måtte beslutte sig til at modtage.

Kapitalen kan endvidere forøges ved de henlæggelser, som Fondens bestyrelse foretager af de midler, der bliver tilbage, når årsregnskabet opgøres, og som ikke er disponeret i henhold til bestemmelserne i § 10 A og B eller hensat som disponible.

Kapitalen er principielt urørlig, men bestyrelsen skal dog være berettiget til at forbruge af kapitalen, hvis dette er nødvendigt for at Fonden kan opfylde sine forpligtelser eller sit formål, men det skal være bestyrelsens opgave snarest belejligt derefter at søge at restituere kapitalen ved oplæg af renter og udbytter i efterfølgende regnskabsår.

III. FONDENS FORVALTNING

§ 3.

Der foreskrives ikke bestyrelsen bestemte investeringsforskrifter bortset fra, at Fonden ikke for egen regning må opbygge eller drive nogen form for direkte erhvervsvirksomhed. Fonden kan derfor alene være interesseret i sådan virksomhed gennem indirekte kapitalplacering, herunder aktiebesiddelse. Kapitalanlæg i fast ejendom anses dog i denne forbindelse ikke som erhvervsvirksomhed.

Bestyrelsen skal til enhver tid investere Fondens kapital på den gode måde, som en omsorgsfuld familiefader ville vælge. Ved placering af midler skal bestyrelsen foretrække investeringer, der tager sigte på at bevare realværdien, hvorfor investeringens kvalitet skal gå forud for dens rentabilitet.

§ 4.

Bestyrelsen skal påse, at Fondens værdipapirer enten er indskrevet på indskrivningsbevis på Fondens navn eller er henlagt på et i Fondens navn noteret depot i uafhængigt pengeinstitut. Likvide midler skal stedse være anbragt i Fondens navn i bank eller sparekasse.

Bestyrelsen forestår og har ansvaret for den daglige bestyrelse af Fondens formue, men bestyrelsen er berettiget til at antage medarbejdere som bistand, herunder at antage en særlig administrator, og bestyrelsen fastsætter i så fald beføjelserne og det årlige vederlag, der skal erlægges.

§ 5.

Fondens regnskabsår går fra 01.01.-31.12. Omlægningsåret går fra 01.05.2006 – 31.12.2006.

§ 6.

Fondens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor. Ved Fondens stiftelse er af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer i Danmark, efter indstilling af erektor, udpeget Torben Oxbøll. Når denne måtte fratræde, udpeges Fondens revisor af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer i Danmark efter indstilling af Fondens bestyrelse.

Det påhviler Fondens revisor nøje at efterprøve det for Fonden udarbejdede årsregnskab, og revisor skal i en særlig dertil indrettet protokol fremsætte sine bemærkninger til årets regnskab, herunder med særlig angivelse af, at Fondens bestyrelse efter hans skøn har efterlevet vedtægterne.

Årsrapporten med revisors påtegning skal foreligge udarbejdet således, at regnskabet kan fremlægges og decideres på regnskabsmødet, der afholdes inden udgangen af hvert års juli kvartal.

IV. FONDENS BESTYRELSE

§ 7.

Fonden ledes af en bestyrelse bestående af fem medlemmer, hvoraf en af disse er bestyrelsens formand. Alle medlemmer skal være myndige, vederhæftige og uberygtede personer.

Fondens første bestyrelse, der udpeges på det konstituerende møde, består af:

1. Arwed Peter Jessen
2. Lori Jenny Jessen, født von Eckartsberg
3. Michael Jebsen
4. Hans Friedrich Becker – valgt efter indstilling af Åbenrå Kreditbank, Åbenrå.
5. W. Dahl, udpeget af Advokatrådet efter indstilling af erektor.

De under 1. og 3. anførte medlemmer er valgt for livstid.

Så længe Arwed Peter Jessen ønsker det, beklæder han formandsposten. Ved hans fratræden som formand udpeges denne af bestyrelsen.

Medlemmerne vælges i øvrigt for en 3-årig periode, dog at genvalg for en ny 3-årig periode kan ske.

I forbindelse med fundatsens oprettelse og på det konstituerende møde er fremlagt et udfærdiget slægtsregister. Det påhviler bestyrelsen hvert år på det årlige regnskabsmøde at a jour-føre slægtsfortegnelsen.

På regnskabsmødet skal angives, hvem der for det kommende år er medlemmer af Fondens bestyrelse, og ved tiltræden af et bestyrelsesmandat, skal det pågældende bestyrelsesmedlem på ære og samvittighed forpligte sig til at overholde fundatsen.

Når de under 1. til 3. nævnte mandater ved afgang måtte blive ledige, skal mandaterne 1. og 2. besættes af descendensen efter Arwed Peter Jessen, født den 21. oktober 1924 i Hamburg, og det under 3. nævnte mandat besættes med descendensen efter Hans Jacob Jebsen, født den 27. juni 1921 i Kiel.

Når valg af slægtsmedlemmer skal ske til besættelse af de under 1. til 3. nævnte mandater, påhviler det bestyrelsen, forinden valg finder sted, at æske de myndige børn født i ægteskabet mellem Arwed Peter Jessen og fru Lori Jenny Jessen, født von Eckartsberg, deres eventuelle kommentarer og bemærkninger til bestyrelsens forslag til valg, men det er bestyrelsen som sådan, der endelig afgør valget. Mænd og kvinder af slægten stilles lige, og bestyrelsen vælger de af slægten, som den i henseende til uddannelse, erfarenhed og dygtighed og slægtstroskab finder mest egnet til at beklæde mandatet.

Når det under 4. nævnte mandat bliver ledigt, besættes det af bestyrelsen efter indstilling af Åbenrå Kreditbank eller Sydbank, Åbenrå, af en person, der har tilknytning til dansk erhvervsliv og som gennem sin placering i dette har dokumenteret såvel sin dygtighed som sin personlige integritet og uafhængighed. Måtte de fornævnte banker ophøre at eksistere, sker indstillingen af Den Danske Bankforening.

Når det under 5. nævnte mandat bliver ledigt besættes det af advokatrådet med en jurist efter indstilling af den øvrige bestyrelse.

Måtte det på noget tidspunkt ikke være muligt at gennemføre valg til bestyrelsen af slægtsmedlemmer, vælger den øvrige bestyrelse efter indstilling af de fornævnte banker, et medlem der kan fungere, så længe denne tilstand vedvarer.

§ 8.

Fondens bestyrelse afholder møde, så ofte Fondens interesser måtte udkræve det. Indkaldelse til møde sker pr. anbefalet brev eller registreret og bekræftet telex med 14 dages varsel. Indkaldelse til bestyrelsesmøde foretages af formanden eller af tre andre medlemmer af bestyrelsen. Mødet afholdes det sted, der angives i indkaldelsen, og i denne angives tillige de emner, der skal gøres til genstand for behandling.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når fire medlemmer af bestyrelsen er til stede. Til alle afgørelser udkræves, at tre bestyrelsesmedlemmer stemmer for det fremsatte forslag. Der udkræves i afgørelser, der berører ændring af fundatsen eller værnetingforlægning, at samtlige fem medlemmer af bestyrelsen er til stede og enige.

Det påhviler bestyrelsen at føre en nøjagtig protokol over alle afholdte møder, og i protokollen indføres alle trufne beslutninger.

Bestyrelsen aflønnes med et årsvederlag, der fastsættes forud på årets regnskabsmøde. Første beslutning herom er truffet på det konstituerende møde ved Fondens stiftelse.

§ 9.

Bestyrelsen skal lægge den største vægt på, at Fondens virksomhed i videst muligt omfang udøves i overensstemmelse med de af stifteren tilkendegivne formål. I dette øjemed skal bestyrelsens medlemmer tilstræbe at tilvejebringe en nær kontakt. Bestyrelsen bør med regelmæssige mellemrum mødes til drøftelse af Fondens formål, og bestyrelsens medlemmer skal også tilrettelægge sådanne møder og foretage undersøgelser og forhandlinger udenfor Danmark, for derved i størst muligt omfang at kunne administrere Fonden efter de af stifteren udtrykte ønsker.

V. FONDENS FORMÅL

Fondens formål er:

§ 10 A

At eje og værne om ejendommene:

a) Kirkepladsen 5, Åbenrå, matr. nr. 352 af Åbenrå

b) Strandvej 54, Aabenraa, matr. nr. 2368 Kolstrup.

For førstnævnte ejendoms vedkommende skal de traditionelle kulturværdier, der er knyttet til denne gamle ejendom søges bevaret.

For så vidt der gennem offentlige indgreb eller ved en samfundsudvikling, som ikke har kunnet forudses, indtræder den tilstand, at denne ejendom ikke kan opretholdes, uanset at enhver bestræbelse er udfoldet af bestyrelsen, skal denne være berettiget til at foretage en realisation – dog således at provenuet indgår i Fondens kapital.

§ 10 B.

At yde donationer i form af gaver, legater, stipendier, understøttelser eller udlån, med eller uden sikkerhed, og med eller uden rente, til enkeltpersoner eller institutioner – alt efter bestyrelsens frie skøn, dog således at bestyrelsen skal give fortrin til descendensen efter følgende retningslinjer:

a) Descendensen efter Johann Heinrich Jessen, født den 14. november 1865 i Åbenrå i dennes ægteskaber med Eva Jessen, født Bourwieg, og Johanne Jessen, født Jebsen – dog således, at ingen donation kan tillægges Fondens stifter eller dennes ægtefælle.

b) Personer, der ikke står tilknyttet slægten, og som er under uddannelse eller etablering, eller personer, der gennem deres indsats medvirker til at fremme danske interesser i udlandet. Bestyrelsen skal give præference til personer, der gennem ansættelsesforhold eller samarbejdsforhold har tilknytning til familien Jessen.

c) Trængende børn, ældre eller svagelige, tilhørende de grupper i vort samfundsliv, der ikke er at finde i rækken af de krævende og de af socialvæsenet særlig begunstigede, men som har et behov for hjælp, støtte og opmuntring i en overset og trist tilværelse.

d) Som anerkendelse og opmuntring til enkeltpersoner for deres personlige indsats og optræden i en given situation, hvor vægt lægges på den handling, der er udøvet og ingenlunde på spørgsmålet om trang.

Bestyrelsen bestemmer suverænt enhver disposition vedrørende donationernes form, art og størrelse. De af bestyrelsen trufne afgørelser er endelige og inappellable og kan ikke indbringes under nogen form for domstole eller noget andet forum.

Bestyrelsen bestemmer, om der skal anvendes særligt ansøgningsskema.

VI. ÆNDRINGER AF FUNDATSEN.

§ 11.

Dersom Fundatsens bestemmelser måtte blive utidssvarende, eller dersom der af andre grunde måtte være årsag til at ændre enkelte bestemmelser, kan bestyrelsen ved eenstemmig beslutning ændre fundatsen.

Kan Fonden ikke opfylde sit formål, kan den ophæves.

Ophæves Fonden, træffer bestyrelsen eenstemmigt bestemmelse om, til hvilket formål den i behold værende kapital skal overføres, i hvilken henseende bemærkes, at ingen del af kapitalen vil kunne udloddes til Arwed Peter Jessen, Fondens stifter, eller til dennes ægtefælle.

oooOOOooo

Ovenstående Fundats er en sammenskrivning af Fundatsen med de på forsiden nævnte tidspunkter for ændringer til Fundatsen.

Aabenraa den 11.10.2021

I bestyrelsen:
Barbara Palmer, Christian Jebsen, Peter Dahl og Claes Fuglsang